ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
แผนการดำเนินงานประจำปี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
บริการออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q/A
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวปฎิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ITA


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

      

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

   ที่ตั้ง

ตั้งอยู่บ้านหนองจาน  หมู่ที่  5  ตำบลโนนสำราญ ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในปีพ.ศ. 2542    มีเนื้อที่  3 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา  เดิมเป็นสภาตำบลในปี 2537 และยกฐานะมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ในปี  19   มีนาคม  พ.ศ.  2539   และ ในวันที่   21   กรกฎาคม   2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  ได้ปรับขนาดเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแก้งสนามนาง    ห่างจากอำเภอแก้งสนามนางประมาณ   9    กิโลเมตร

 

    เนื้อที่  

มีพื้นที่ทั้งหมด 67 ตารางกิโลเมตร / 41,875 ไร่   พื้นที่เอกชน  54.68  ตารางกิโลเมตร / 34,081  ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ   และอาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น                                   

ทิศใต้                         ติดต่อกับ   ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ    ตำบลหนองแวงท่าวัด  อำเภอแวงน้อย  

 จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ  ตำบลแก้งสนามนาง  อำเภอแก้งสนามนาง  

จังหวัดนครราชสีมา

 

จำนวนหมู่บ้าน 

มีหมู่บ้านทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้

                หมู่ที่  1  บ้านโนนสำราญ              ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุพจน์        สิงห์สี

                หมู่ที่  2  บ้านหนองโดน                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายเสริมศักดิ์   สิริสุทธิ์

                หมู่ที่  3  บ้านหนองโสมง              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายยิ่ง              อินปาน

                หมู่ที่  4  บ้านแก้งสนามนาง          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสุรินทร์      อภัยนอก

                หมู่ที่  5  บ้านหนองจาน                กำนัน ชื่อ         นายอุทัย           มาตรเริง

                หมู่ที่  6  บ้านหินลาด                     ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายมงคล    มุ่งช้อนกลาง

                หมูที่  7  บ้านนาแค                       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางสาวอรพรรณ   พลแสน

                หมู่ที่  8  บ้านโสกน้ำขุ่น              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายทองใบ  จำปาหล้า      

                หมู่ที่  9  บ้านกอก                          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายชัยนุวัช  หลวงพล

                หมู่ที่  10  บ้านโนนทับญวน          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพุทธา      หาญอาสา

                หมู่ที่  11  บ้านไทยสามัคคีธรรม    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายบุญจันทร์  อัครโคตร

  

ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายบริหาร   คณะผู้บริหารประกอบด้วย 

1. นายอุดม        ดวงทำมา       ตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายสมจิตร์    โทแหล่ง       ตำแหน่ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายโอภาส  จำปามูล           ตำแหน่ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4.นางนันธญา  ปัดชา              ตำแหน่ง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายนิติบัญญัติ    

1.             นายนิพนธ์   แพนพัฒน์                      สมาชิก  อบต.              หมู่ที่      1

2.             นายประยงค์      กัมปนาวราวรรณ       สมาชิก  อบต.              หมู่ที่      3

3.             นายวิชัย   ชาญนอก                             สมาชิก  อบต.               หมู่ที่      3

4.             นายบรรเลง   ชุมตรีนอก                     สมาชิก  อบต.               หมู่ที่      4

5.             นายนเรศ   ลาดนอก                           สมาชิก  อบต.                หมู่ที่      4

6.             นายทองจันทร์   น้อมระวี                  สมาชิก อบต.                 หมู่ที่       5   

7.             นายประถม   คำพิลา                          สมาชิก  อบต.                 หมู่ที่      5

8.              นายลำดวน   ลาดนอก                       สมาชิก  อบต.                 หมู่ที่      6

9.            นายวัฒนา   วัฒสาร                          ประธานสภา อบต.          หมู่ที่     

10.           นายสมชาย   วานนท์                         สมาชิก   อบต.             หมู่ที่      7   

11.           นายอ้อน   ลาดนอก                          สมาชิก   อบต.                 หมู่ที่      9

12.           นายชาญชัย      หาญอาสา                 รองประธานสภา อบต.    หมู่ที่     10

13           นายสุพัฒน์   วานนท์                         สมาชิก  อบต.                หมู่ที่     10

14.           นายสุรชัย   เย็นกลาง                        เลขานุการสภา อบต.        หมู่ที่      11

15.           นายสมัย   วงษ์ธรรม                         สมาชิก อบต.                 หมู่ที่      11

 

   ท้องถิ่นอื่นในตำบล

จำนวนเทศบาล                -            แห่ง

 

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   7,270   คน   แบ่งเป็น   ชาย  3,604   คน    หญิง   3,660    คน  

 ข้อมูล     วันที่    1   เดือน    ตุลาคม     พ.ศ.  2561    จากสำนักงานทะเบียนอำเภอแก้งสนามนาง

 

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 992,695

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
Tel : 081-9552103
Email : nonsamran54@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.